Menu
Koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
jogashop.pl


§1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na  stronie  internetowej  Sklepu  oraz  może  udostępniać go w  załączeniu do  wiadomości e-mail,  zawierających  oświadczenia  o przyjęciu ofert Klientów.  Klienci  mogą w  dowolnym  czasie: uzyskać dostęp  do  Regulaminu, utrwalić go,  pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Podane  na  stronie  internetowej  Sklepu  informacje  nie stanowią oferty Sprzedawcy w  rozumieniu  art.  66  ustawy  Kodeks  cywilny,  a  jedynie  zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
5. W  celu  korzystania  ze  Sklepu,  konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,  poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej  bądź poprzedniej:  Microsoft  Edge,  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome,  Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w  zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.
7. Sprzedawca nie jest  właścicielem  Sklepu oraz  domeny  jogashop.pl,  jest  nim  Tomasz  Lis prowadzący  działalność gospodarczą pod  firmą  TOMASZ LIS, z siedzibą w Jeleniej Górze (58-570) przy ul. Sabały 5, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Ministra  Rozwoju,  pod  numerem  NIP  6111484582  oraz  REGON  230049241.  Z  właścicielem Sklepu można  skontaktować się pod numerem 48 601 876 567.
 


§2. Podstawowe funkcjonalności sklepu


1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:
1. udostępnienie formularza kontaktowego,
2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
3. zapytanie o Towar,  
4. wprowadzenie opinii o Towarze,
5. udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych,
6. udostępnienie mapy.


2. Aby  skorzystać z funkcjonalności formularza  kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do  Sprzedawcy.  Sprzedawca  udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
3. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy  użyciu słów kluczowych  wprowadzonych  przez  Klienta.  Dodatkowo,  funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
4. Aby  zapytać Sprzedawcę o  Towar, można  skorzystać z  funkcjonalności zapytania o Towar.  Sprzedawca  udzieli  informacji niezwłocznie, przy
użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
5. Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza  opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.
6. Aby skorzystać  z  funkcjonalności  udostępnienia  oferty  reklamowej Towaru w mediach  społecznościowych,  należy  użyć  przycisków przypisanych  do  tych  mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej  Towaru.  W  celu  skorzystania  z tej funkcjonalności,  wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
7. Aby  skorzystać  z  funkcjonalności  mapy,  należy  wyświetlić  stronę  internetową  zawierającą  mapę.  Funkcjonalność  umożliwia  uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Sprzedawcy.
 


§3. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu


1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient wprowadza lub wybiera:  
1. informacje rozliczeniowe,
2. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia

3. metodę płatności.


3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.  
4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego  przycisku  w  Koszyku  i  jest  równoznaczne  ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola  kontrolnego,  Klient powinien oświadczyć,  iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.
7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.
8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących.  Udzielenie tej  informacji następuje drogą telefoniczną lub  elektroniczną.  Informacja  może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
2. dokonanie podziału  Towarów podlegających  Dostarczeniu na  część,  której  Dostarczenie  jest możliwe  oraz część,  której  Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
9. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem  zmiany,  o której stanowi pkt powyższy poczytuje się  za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  przez Sprzedawcę  następuje poprzez  niezwłoczne  przesłanie wiadomości e-mail.  Wiadomość ta zawiera ustalone  przez  strony  warunki  zawartej  umowy  Sprzedaży,  a  także  dane  wprowadzone  przez  Klienta  w  formularzu  zamówienia,  w  celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego  błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia  umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
 


§4. Zamówienia telefoniczne


1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na zakup Towarów drogą telefoniczną.  
2. W  celu  złożenia  telefonicznego  zamówienia  na  zakup  Towaru,  należy  skontaktować  się  ze  Sprzedawcą  przy  użyciu  numerów  telefonów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia telefonicznego przez  Sprzedawcę  następuje  poprzez  niezwłoczne  przesłanie  wiadomości  e-mail,  zawierającej informacje o treści zawieranej umowy.  Wiadomość  ta  zawiera ustalone  przez  strony  warunki  zawartej umowy  Sprzedaży, a także dane  Klienta,  w  celu  umożliwienia wykrycia ewentualnie  występujących  błędów.  W  przypadku  wykrycia  takiego  błędu,  Klient  może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
4. W  celu  zawarcia  umowy  Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Sprzedawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne z jej zawarciem.
 
§5. Sprzedaż


1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.
2. Przedmiot  umowy  Sprzedaży  obejmuje  zobowiązanie  Sprzedawcy  do  przeniesienia  na  Klienta  własności  Towarów  i  wydania  ich,  oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.
3. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  prowadzenia  kampanii  promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.  
8. Wydanie Towarów odbywa się:
1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,
2. w  przypadku  wyboru  odbioru  osobistego  Towarów przez Klienta,  w  siedzibie  Sklepu  w  Dniach  roboczych,  po  uprzednim  uzgodnieniu terminu odbioru pod numerem telefonu: + 48 601 718 983.
9. Szczegółowe informacje  w  przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane  na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta

11. Potwierdzenie  wydania  Towarów  Przewoźnikowi  w  celu  ich  Dostarczenia,  może zostać dokonane  poprzez  przesłanie wiadomości e-mail  na adres poczty elektronicznej Klienta.   
12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
13. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby  dostarczona  przesyłka została  zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.   
 
§6. Płatności


1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest  ustalana  na  podstawie  cennika  Towarów, znajdującego się na  stronie  internetowej  Sprzedawcy  w chwili zamówienia Towaru.  
2. Ceny podane na  stronie internetowej Sklepu  przy  danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia  a  po  wyborze  sposobu  Dostarczenia  Towarów oraz płatności,  obejmuje  cenę  za zamówione  Towary  wraz  z  należnościami podatkowymi  oraz  wszelkimi  kosztami  pochodnymi,  w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.  
5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.  
6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
2. przelewem tradycyjnym na  rachunek bankowy  Sprzedawcy o  numerze: 48  1050 1751 1000 0092 7152  1800  lub 22 1090  2633 0000  0001 4353 0454,
3. BLIK-iem - przelew na telefon dostępny w telefonie klienta za pośrednictwem aplikacji bankowej


7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności BLIK-iem.
8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
3. uznania  przez  Sprzedawcę  roszczenia objętego  zgłoszeniem  reklamacyjnym  w całości  lub  części,  na  podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów.
9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu  płatności, jaki został  użyty przez  Klienta  w  pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca  nie  jest zobowiązany  do  zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia  Towarów, jeżeli  Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 
§7. Gwarancje


1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.  
2. Udzielenie  gwarancji  następuje  przez  złożenie  oświadczenia  gwarancyjnego,  które  określa  obowiązki  gwaranta  i  uprawnienia  Klienta  w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
 
§8. Reklamacje


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
2. W  przypadku  objęcia Towaru gwarancją,  Klient  jest  uprawniony  do  reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za  pośrednictwem Sprzedawcy  lub  bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta  uprawnień  z  gwarancji,  bieg  terminu  do  wykonania  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  ulega  zawieszeniu  z  dniem  zawiadomienia Sprzedawcy  o  wadzie.  Termin  ten  biegnie  dalej  od  dnia  odmowy  przez  gwaranta  wykonania  obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
3. Prawo  do  korzystania  z  uprawnień  wynikających  z  tytułu  rękojmi  przysługuje  niezależnie  od  ewentualnych  uprawnień  wynikających  z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy.
Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe

5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:  
1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,  
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.  
7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:  
1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,  
2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.  
8. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:  
1. z  tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności  od  woli  Konsumenta  lub  zastosowanej  przez  niego  metody wniesienia reklamacji,  
2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
9. W  przypadku,  gdy  reklamacja  z  tytułu  rękojmi  dotyczy  Towaru,  który  po  rozpoznaniu  reklamacji  podlega  przesłaniu  do  Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.  
10. Zwrot  środków  pieniężnych  w  związku  z  reklamacją  z  tytułu  rękojmi  nastąpi  przy  użyciu  metody  przelewu  na  rachunek  bankowy  albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.  
11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 
§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń


1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie  wniosku  o  rozstrzygnięcie  sporu  wynikłego  z  zawartej  umowy  Sprzedaży  do  stałego  polubownego  sądu  konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie  wniosku  o  wszczęcie  postępowania mediacyjnego  w  sprawie  polubownego  zakończenia  sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej  Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi  za pośrednictwem  unijnej  platformy  internetowej  ODR,  dostępnej  pod  adresem  URL  http://ec.europa.eu/consumers/odr/,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.  
3. Wykaz  podmiotów i  instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
 
§10. Odstąpienie od umowy


1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Konsument  może bez podawania przyczyny odstąpić  w  terminie  14  dni  od  umowy,  w  tym  od  umowy  Sprzedaży,  z  zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w  terminie  14  dni  od  dnia,  w  którym Konsument  odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy  lub  przekazać  go  osobie  upoważnionej  przez  Sprzedawcę.  Do  zachowania  terminu  wystarczy  odesłanie  Towaru  przed  jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
5. Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące  wynikiem  korzystania  z  niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

6. W  przypadku  odstąpienia od  umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od  umowy  zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 
§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies


1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
 


§12. Warunki licencyjne


1. Sprzedawca  udziela  na  rzecz  Klientów  korzystających  ze  Sklepu  nieodpłatnej  licencji  w  zakresie  własnego  użytku  osobistego  i  w  celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani  uprawnienia  do  przyznawania  zezwoleń w przedmiocie  rozporządzania prawami autorskimi  majątkowymi do tych utworów lub Sklepu  i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia  telekomunikacyjnego  w  miejscu  i  czasie  przez siebie wybranym oraz dostęp  i  wyświetlenie  za  pośrednictwem  urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Klient  nie może:  wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych  na  ich podstawie,  wykonywać zmian utworów,  usuwać informacji o prawach własności lub  prawach  autorskich, które mogą  pojawić się w  obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja  jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna,  a obowiązuje w  stosunku do całości Sklepu i  powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w  czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach  eksploatacji: publikacja  w obszarze  strony  internetowej  Sklepu,  zapisanie  i  odtworzenie  w  pamięci  urządzenia  telekomunikacyjnego  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
1. bezprawnych,
2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
4. powszechnie uznanych za  obraźliwe, wulgarne lub naruszające  dobre  obyczaje,  w  szczególności:  treści  pornograficznych, treści propagujących  używanie  narkotyków  lub  nadmierne  spożywanie  alkoholu,  treści  nawołujących  do  rasizmu,  ksenofobii  lub  szerzenia nienawiści.
8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.  
 


§13. Obowiązywanie i zmiana regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
5. Publikacja  informacji  o  zmianie  Regulaminu  następuje  w  obszarze  strony  internetowej  Sklepu,  w  terminie  3  dni  przed  datą  rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 


§14. Postanowienia końcowe


1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:  
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami

2. przerwy  w  prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
3. W  przypadku  braku  możliwości  polubownego rozstrzygnięcia  sporu  pomiędzy  Sprzedawcą a  Klientem  niebędącym  Konsumentem  lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  
4. W  stosunku  do  Klientów  niebędących Konsumentami lub  do  Konsumentów niezamieszkujących na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w przypadku,  gdy  przepisy  ich  prawa  krajowego  dopuszczają  taką  możliwość,  jako  prawo  właściwe  dla  wykonania  umowy  zawartej  ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia  Regulaminu  nie  mają  na  celu  wyłączać  ani  ograniczać  praw  Klienta  będącego  Konsumentem,  wynikających  z  przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W  stosunku  do umów zawartych ze  Sprzedawcą, w  przypadku  niezgodności Regulaminu z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W  przypadku,  gdy  postanowienia  Regulaminu  okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta  nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
 


§15. Definicje użyte w regulaminie


Dni robocze
to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostarczenie to proces doręczenia Towarów  Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
Klient  to osoba  fizyczna, pod  warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach  uregulowanych  przepisami  prawa powszechnie obowiązującego  lub  pod  warunkiem  posiadania  zgody  przedstawiciela  ustawowego,  a także  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.  
Konsument  to  Klient, który jest osobą  fizyczną i zawiera  umowę  w  celu  niezwiązanym  bezpośrednio  z prowadzoną przez  niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
Sklep to sklep, prowadzony przez Właściciela za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: jogashop.pl.
Sprzedawca  to Barbara  Lis  prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą JOGA  AKCESORIA  Barbara  Lis,  z siedzibą w  Jeleniej Górze  (58-560)
przy  ul.  Dwudziestolecia  5/19,  zarejestrowana  w  Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Ministra  Rozwoju,  pod numerem  NIP  6111390792  oraz  REGON  384588398, będąca usługodawcą  i  administratorem.  Ze  Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 48 601 718 983 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@jogashop.pl.
Sprzedaż  to  Usługa sprzedaży Towarów,  świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot  stanowi  zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
Usługa  to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie  umowy  zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem  Sklepu.
Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWYZawarte  w  niniejszym  pouczenia  postanowienia  dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. w  którym weszli Państwo w posiadanie  rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,  
2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania  przysługującego Państwu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: JOGA AKCESORIA Barbara Lis, ul. Sabały 5, Jelenia Góra 58-570,  e-mail:  sklep@jogashop.pl,  o  swojej  decyzji o odstąpieniu od  niniejszej  umowy  w  drodze  jednoznacznego oświadczenia (na  przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).  
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od niniejszej  umowy  zwracamy  Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym koszty  dostarczenia  rzeczy  (z wyjątkiem  dodatkowych  kosztów wynikających z wybranego przez  Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie  zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  rzeczy  lub  do  czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres JOGA AKCESORIA Barbara Lis, ul. Dwudziestolecia 5/19 Jelenia Góra 58-560, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty  zwrotu  rzeczy.  Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za  zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania  z  niej  w sposób inny niż było to konieczne  do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: JOGA AKCESORIA Barbara Lis, ul. Dwudziestolecia 5/19, Jelenia Góra 58-560 | sklep@jogashop.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:  
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
 


FORMULARZ REKLAMACYJNY(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi) Adresat: JOGA AKCESORIA Barbara Lis, ul. Dwudziestolecia 5/19, Jelenia Góra 58-560
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:  
 adres pocztowy:
 adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:  
 umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
 umowy o świadczenie innej usługi:  
 inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:  
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
 usunięcie wady towaru lub usługi
 wymiana towaru na wolny od wad
 obniżenie ceny towaru
 odstąpienie od umowy
Sprzedawca informuje, że:
Towary  mogą  być  objęte  gwarancją  producenta  lub  dystrybutora.  W  takim  przypadku,  Klient  jest  uprawniony  do  reklamowania  towaru  przy zastosowaniu  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  poprzez  dokonanie  reklamacji  do  gwaranta.  Złożenie  reklamacji  do  gwaranta  może  zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio  do  gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi  za  wady  fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.    

 
Podpis składającego

 

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania Jak kupować w SKLEPIE JOGINA przez internet ?

1. Wybierz dział oraz kategorię poszukiwanego produktu w głównym panelu lub wpisz nazwę szukanego produktu do wyszukiwarki, i kliknij przycisk Szukaj . Wyświetlona zostanie tabela z produktami spełniającymi Twoje kryteria.

2. Aby włożyć produkt do koszyka należy kliknąć ikonę koszyka na liście produktów. Ukaże się powiększone zdjęcie i opis produktu oraz miejsce do wpisania ilości. Wpisz żądaną ilość sztuk, a następnie naciśnij przycisk Kupuję. Zawsze możesz obejrzeć zawartość swojego koszyka klikając w ikonę Koszyk w górnym prawym rogu. Możesz też wtedy wyjąć niechciane produkty z koszyka lub zmienić ich ilość.

3. Gdy już wybierzesz wszystkie produkty wywołaj podgląd koszyka a tam naciśnij przycisk Kasa. Zobaczysz formularz gdzie wpiszesz swój login i hasło, a jeżeli dokonujesz zakupów po raz pierwszy, przjedz do formularza adresowego, w który należy wpisać swoje dane. Po wysłaniu formularza transakcja zostaje sfinalizowana.

Czy można zamawiać produkty telefonicznie ?
Tak. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem  +48 601 718 983

Co mogę zrobić w wypadku wątpliwości dotyczących rzeczy oferowanych przez sklep?
Najlepiej porozumieć się z nami mailem, Skype lub telefonicznie, albo też zadać pytanie w polu uwagi formularza kontakt. Zdarza się, że w sklepie rzeczywistym mamy produkty, których nie umieszczamy w internecie.

Jak długo będę czekał na przesyłkę ?
Zamówienia realizujemy maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich złożenia, często jednak zdarza się, że przesyłka dociera do adresata w ciągu 3 dni . Jeżeli zdarzy się, że zamówionego artykułu nie ma akurat na magazynie, uzgodnimy z Tobą termin wysyłki zamówienia.

Czy w ceny artykułów oferowanych w sklepie wliczony jest podatek VAT?
NIE wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Czy mogę uzyskać rabat ?
Tak, każdy klient, który dokona w naszym sklepie zakupów na łączną kwotę powyżej 300 zł lub dokonuje zakupów po raz kolejny ma prawo do rabatu przy dalszych zakupach. Przy kolejnych zakupach po zalogowaniu się do sklepu rabat jest naliczany automatycznie naszym stałym Klientom. Rabat obowiązuje także w naszym sklepie rzeczywistym.

Czy muszę potwierdzić zamówienie po jego wysłaniu ?
Nie. Ufamy naszym Klientom, dlatego rezygnujemy z proszenia ich o potwierdzenie zamówienia. Klienci, którzy wypełnią w formularzu zamówienia pole z adresem mailowym otrzymają potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Czy muszę podawać w zamówieniu swój adres mailowy lub telefon ?
Tak. W celu sprawdzenia ewentualnych pomyłek w zamówieniu lub adresie, a także na wypadek gdyby zamówiony towar miał dotrzeć z opóźnieniem, musimy mieć z Tobą szybki kontakt.

Jak mogę zapłacić za zamówienie ?

- Przedpłata na konto

- Pobranie

(płatność przy odbiorze nie dotyczy zamówień hurtowych powyżej 500,-)

Czy dostanę rachunek lub fakturę ?
Każdy klient wraz z zamówionym towarem otrzymuje Rachunek

Czy zakupione artykuły mogą zostać wysłane pod inny, wskazany przeze mnie adres, jako np. prezent / niespodzianka?
Tak, jest to możliwe

Czy zamówione artykuły mogą zostać wysłane za granicę ?
Oczywiście, ale tylko w przypadku kiedy klient dokonuje płatności przelewem na nasze konto. Wówczas w formularzu adresowym powinien wypełnić część Dane odbiorcy - wpisać tam imię, nazwisko, adres osoby, do której ma zostać wysłana przesyłka i kraj docelowy.

Czy sprzedawane artykuły są objęte gwarancją ?
Część towarów dostępnych w sklepie objętych jest gwarancją producenta. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru wykryjesz w nim jakieś wady techniczne odeślij go na nasz koszt dołączając paragon lub fakturę. Do dwóch tygodni odeślemy pełnowartościowy produkt.

Czy mogę zwrócić zamówiony towar jeśli nie spełnia on moich oczekiwań ?
Tak. Zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami klienci mogą zwracać produkty w ciągu 14 dni od daty zakupu,

Czy moje dane adresowe są używane wyłącznie do realizacji zamówienia ?
Tak. Dostęp do nich ma jedynie nasz personel realizujący zamówienie i nie będą one udostępniane żadnym firmom i osobom z zewnątrz.

Co się stanie, jeżeli kurier nie zastanie mnie w domu?
O nadaniu każdej przesyłki oraz planowanym terminie doręczenia informujemy zawsze mailowo. Jeżeli pomimo tego kurier nie zastanie klienta w domu, to zostawi on awizo na którym podany będzie kontaktowy numer telefonu pod który należy się zgłosić celem ustalenia nowego terminu doręczenia. Istnieje też możliwość bezpośredniego odbioru przesyłki z magazynu firmy kurierskiej, jednak należy to wcześniej skonsultować z działem obsługi klienta firmy kurierskiej

Co zrobić, jeżeli zachodzi podejrzenie że przesyłka została otwarta po drodze ?
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przesyłka została celowo otwarta przez osobę do tego nie uprawnioną (np. taśma bezpieczeństwa została naruszona), to należy w obecności kuriera dokonać otwarcia przesyłki i sprawdzenia jej zawartości. W razie wystąpienia niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem należy sporządzić protokół szkody. Jeżeli kurier nie dysponuje stosownym drukiem należy w sposób szczegółowy opisać (na papierze) zaistniałą sytuację wraz z podaniem danych odbiorcy, brakującej zawartości, numeru przesyłki. Protokół musi zostać podpisany przez kuriera oraz osobę odbierającą przesyłkę!

Co zrobić jeżeli dostarczone produkty są niezgodne ze złożonym zamówieniem?
Jeżeli zawartość przesyłki różni się ilościowo lub jakościowo od złożonego zamówienia, to należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.

Używamy plików cookie's zapisywanych w pamięci przeglądarki. Informacje na TEJ STRONIE