Prawa człowieka - Humor, godność, ojczyzna

Data publikacji:08/08/2017

Prawa człowieka są podstawowymi prawami, które nam przynależą. Przysługują one każdemu. Opierają się na głównych wartościach, takich jak godność, równość i szacunek dla każdego człowieka. Zapobiegają dyskryminowaniu i traktowaniu obywateli w sposób poniżający. Są podstawowymi środkami obrony godności jednostki ludzkiej.

Prawa człowieka nakładają na władzę publiczną oraz instytucje świadczące usługi obywatelom, takie jak szpitale oraz ośrodki pomocy społecznej, obowiązek traktowania wszystkich sprawiedliwie, w poszanowaniu równości, godności, szacunku i autonomii. Prawa człowieka zobowiązują też władze publiczne do podejmowania określonych działań, np. w celu ochrony naszego życia i zdrowia.

Prawa człowieka są wspólnym dziedzictwem wielu społeczeństw.Europejska Konwencja Praw Człowieka została przyjęta

w 1950 roku a następnie była zmieniana i uzupełniana szeregiem dodatkowych protokołów.

Państwa – sygnatariusze Konwencji zobowiązują się do zapewnienia każdemu człowiekowi praw i wolności w niej określonych. Główne to:

Prawo do życia,

Prawo do godnego traktowania; zakaz tortur oraz poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania,

Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,

Prawo do rzetelnego procesu sądowego,

Zakaz karania bez podstawy prawnej,

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego,

Wolność myśli, sumienia i wyznania,

Wolność słowa,

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania,

Prawo do zawarcia małżeństwa,

Prawo do skutecznego środka odwoławczego,

Zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolnościKonstytucja RP uznaje, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają obowiązek do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.Dziękujemy

Brytyjskiemu Instytutowi Praw Człowieka

(British Institute of Human Rights – BIHR),

którego poradnik dla osób starszych był

inspiracją i wzorem w trakcie prac nad

niniejszą publikacją  Google Inspiration█■█ █ ▀█▀ https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RPO_Materialy_nr_72_Prawa_czlowieka_poradnik_dla_osob_starszych.pdfPrawa Człowieka 

 Lista Wiadomosci